Politika privatnosti

Home Politika privatnosti

WILD SRBIJA TV - Politika privatnosti

Wild Srbija strogo vodi računa o bezbednosti svojih korisnika i njihovih ličnih podataka, zbog čega lične podatke svojih korisnika u potpunosti prikuplja i obrađuje na zakonit način u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i njegovim načelima.

Razjašnjenje termina korišćenih u politici privatnosti

Opšte odredbe

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„Rukovalac“ i „obrađivač“ podataka o ličnosti je Wild Srbija.

Udruženje građana WILD Srbija 2018, Svilojevo
Adresa sedišta: Petefi Šandora 48, Svilojevo
PIB: 112871067
MB: 28336527

„Lice na koje se podaci odnose“ je korisnik internet stranice i aplikacije u vlasništvu Wild Srbija.

„Treća strana“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača.

„Kolačić“ - male tekstualne datoteke sačuvane u pregledaču korisnika internet stranice u vlasništvu Wild Srbija.

Pristanak korisnika

Smatra se da je korisnik aplikacije u vlasništvu Wild Srbija korišćenjem predmetne aplikacije dao izirčit pristanak da Wild Srbija, kao rukovalac i obrađivač, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika u cilju izvršenja usluga koje pruža Wild Srbija i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Wild Srbija kao rukovaoca, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

U skladu sa navedenim u prethodnom stavu, Wild Srbija prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti korisnika, u cilju ostvarivanja svojih legitimnih interesa, u odnosu na prikupljene i obrađene podatke primenjuje „test balansiranja“ koji se sastoji iz četiri koraka pri čemu se prvo potvrđuje da su prikupljeni podaci lični podaci. Potom se testira da li je svrha zakonita i da li su lični podaci koji će se prikupljati u skladu sa principima prikupljanja podataka. Na samom kraju, takođe testiramo ravnotežu interesa, a kako bi osigurali da interes za prikupljanje i obradu podataka ne preteže u odnosu na interese osnovnih prava i sloboda korisnika.

Podaci o ličnosti korisnika

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika prikuplja sledeće lične podatke koje se odnose na korisnika:

 1. Ime i prezime korisnika
 2. Email adresu korisnika
 3. Broj telefona korisnika
 4. Adresu korisnika na koju se vrši dostavljanje
 5. Podatke o kreditnoj kartici korisnika, broj računa korisnika i druge podatke o korisniku koji su neophodni za ostavrivanje usluge plaćanja putem kreditne kartice korisnika
 6. Podatke o korisniku koji su neophodni za ostvarivanje usluge organizovanja/posredavanja u organizovanju putovanja u skladu sa odrebama Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu Ugovor o organizovanju putovanja/Posredničkog ugovora o putovanju.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti korisnika

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika pod tačkama 1-6. označenih pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti radi izvršenja ugovora zaključenih sa korisnikom aplikacije u vlasništvu Wild Srbija, odnosno ostvarivanja kupoprodaje proizvoda i organizovanja putovanja /posredovanja u organizovanju putovanja u asortimanu Wild Srbija.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika pod tačkama 1-6. označenim pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti u svrhu zadovoljenja legitimnog interesa Wild Srbija, a koji nije u suprotnosti sa pravima i slobodama koje uživa svaki korisnik aplikacije u vlasništvu Wild Srbija.

Vreme trajanja obrade podataka

Podaci pod tačkama 1-6. označenih pod naslovom Podaci o ličnosti korisnika ove Politike privatnosti obrađuju se trajno, odnosno sve dok korisnik ne zatraži brisanje svojih ličnih podataka.

Prava koje korisnik ima na raspolaganju
 • Pravo na pristup - Pravo na pristup Vašim podacima kao i informacijama o načinu na koji se oni obrađuju.
 • Pravo na ispravku - Pravo da zatražite izmenu za svoje lične podatke.
 • Pravo na brisanje - Pravo da se zatraži brisanje ličnih podataka.
 • Pravo na ograničenje obrade - Pravo na traženje ograničenja obrade ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka - Pravo na prenos ličnih podataka u mašinsko čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor - Pravo na povlačenje saglasnosti kao i prigovor na obradu ličnih podataka.
 • Automatizovano donošenje odluka - Pravo da se ne podležu odlukama zasnovanim isključivo na automatskoj obradi podataka.
 • Pravo na pritužbu - svoju žalbu možete podneti nadležnom nadzornom organu

Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, možete nas kontaktirati na email adresu: wild.srbija@gmail.com

Nadležni nadzorni organ za Wild Srbija:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15
Beograd 11120, Srbija
adresa: office@poverenik.rs

Deljenje podataka o ličnosti korisnika

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika iste neće neovlašćeno deliti sa drugim licima, osim u slučaju kada je to neophodno radi izvršenja usluga koje su ponuđene u okviru Wild Srbija, a u kom slučaju će Wild Srbija sa partnerskim kompanijama zaključiti Ugovor o poverljivosti podataka koje prikupi u svrhu obavljanja svojih usluga.

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti korisnika iste može deliti sa partnerskom kompanijom koja pruža pravne usluge (advokat/advokatska kancelarija) a radi zaštite svojih pravnih interesa koji proizilazi iz pružanja usluga korisnicima u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

Wild Srbija neće biti odgovoran za deljenje prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti svojih korisnika kada je na to obavezan izričitim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Mere bezbednosti i zaštita podataka o ličnosti

Wild Srbija kao rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti preduzima sve mere bezbednosti i zaštite propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na izmene

Zadržavamo pravo na promenu Politike privatnosti u skladu sa zakonskim odredbama. Obaveštavaćemo Vas o svim važnim promenama, kao što su promene u svrhu obrade ličnih podataka ili u slučaju da integrišemo nove svrhe.